Wat is het doel van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit?

Doel van Cultuureducatie met Kwaliteit is om door middel van een landelijk samenhangende aanpak de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de Deelregeling Cultuureducatie met kwaliteit ontwikkeld en zal de inhoudelijke criteria bewaken en ondersteunen. Twee belangrijke instrumenten voor het Fonds om het geformuleerde doel te bereiken zijn de Matchingsregeling i.s.m. gemeenten en provincies en de regeling voor flankerende activiteiten.

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit:

  • maakt het mogelijk te beoordelen of de kerndoelen voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie bereikt zijn;
  • stimuleert het werken met een doorgaande leerlijn voor cultuureducatie;
  • stimuleert leraren om hun capaciteiten op het gebied van cultuureducatie te onderhouden en te verdiepen;
  • stimuleert culturele instellingen beleid te voeren dat gericht is op educatie en participatie van de jeugd, en aanbod voor scholen te ontwikkelen dat is afgestemd op de kerndoelen voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie.

Op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie   vindt u alle informatie over de organisatorische en financiële kant van het landelijke programma.

Wat is Cultuureducatie met Kwaliteit?

Cultuureducatie is een speerpunt van de landelijke overheid. Het rijk stelt 10,90 euro per leerling per schooljaar beschikbaar via de prestatiebox voor het programma Cultuureducatie met kwaliteit (CmK). Er wordt een kwaliteitsnorm ontwikkeld en het streven is dat de onderwijsinspectie toe gaat zien op de naleving hiervan. Daarnaast konden provincies en gemeenten programma’s opstellen om op lokaal niveau scholen en instellingen te ondersteunen bij de versterking van de kwaliteit van cultuureducatie. Hiervoor hebben zij bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een aanvraag ingediend. Dit Fonds heeft de Deelregeling Cultuureducatie met kwaliteit ontwikkeld en zal de inhoudelijke criteria bewaken en ondersteunen.

Op de website van Kunstgebouw  vindt u meer informatie over CmK in Zuid-Holland.

Over Cultuureducatie met Kwaliteit op Voorne-Putten

Onder het motto Samen leren en verbeteren willen de samenwerkende partijen binnen het CmK project – de basisscholen, culturele instellingen en de gemeente op Voorne-Putten – kinderen een culturele loopbaan bieden. Ze laten uitgroeien tot zelfbewuste en creatieve mensen die actief meedoen aan de samenleving, een deel van de samenleving willen zijn en er een positieve bijdrage aan willen leveren.

Het streven is om in 2016 een levendige en samenhangend programma cultuureducatie ontwikkeld te hebben waarbij het onderwijs gebruikt maakt van de lokale en regionale culturele omgeving en de provinciale programma’s. Het programma zorgt voor verwondering, verrassing; geeft verdieping op het gebied van waarnemen, reflectie en actieve en receptieve verbeelding en ontwikkelt het creërend vermogen van elk kind. In 2016 zijn scholen door middel van de ontwikkelde binnenschoolse activiteiten toegerust om een doorlopende leerlijn neer te zetten die aansluit bij de kerndoelen 54, 55 en 56.